Mnenje upravitelja o ukrepu Banke Slovenije o nadzorovanem prenehanju poslovanja Factor banke d. d. in Probanke d. d., Primož Cencelj, CFA, upravitelj

30. 8. 2013

Banka Slovenije se je v petek s sodelovanjem z Vlado Republike Slovenije odločila, da bosta omenjeni banki postopoma prenehali obstajati. Z vidika vseh varčevalcev in lastnikov nadrejenih obveznic pri obeh bankah je to zagotovo ena izmed najboljših rešitev.Banki namreč že dolgo časa neuspešno zbirata kapital, da bi zagotovili ustrezno kapitalsko ustreznost Banke Slovenije. S tem ukrepom je Republika Slovenija prevzela obveznosti obeh bank z garancijo 490 milijonov Probanki in 540 milijonov Factor banki. Tako bo Republika Slovenija nosila vso izgubo ob potencialni potrebi po dodatnem odpisu slabih terjatev v bankah. S tem sta se banki izognili stečaju in aktivaciji jamstvene sheme, ki bi pomenila jamčenje za depozite do 100.000,00 EUR za fizične in manjše pravne osebe.

Ali v bankah lahko zmanjka denarja?
Garancija države centralni banki omogoča, da vstopi v mehanizem ELA (»Emergency Lending Assistance«). To pomeni, da bo Evropska centralna banka z neomejenimi količinami denarja podpirala banki. Glede na izkušnje na Irskem, Cipru in Grčiji je strah pred izgubo denarja povsem odveč.

Kaj to pomeni za denarni trg in varčevanje v depozitih?
Ukrep je na eni strani zagotovilo, da je bančni sistem sedaj bolj varen. To z drugimi besedami pomeni, da se bodo obrestne mere začele hitreje približevati evropskemu povprečju, ki ga merimo z EURIBOR. Pričakujemo, da bodo obrestne mere pri bankah izrazito nižje. Omenjeni banki sta bili že dolgo časa tisti, ki sta ponujali daleč najbolj atraktivne depozitne obrestne mere. Seveda pa je treba dodati, da bi v primeru ohranitve visokih obrestnih mer pri nekaterih bankah to pomenilo možnost podobnih težav kot pri prej omenjenih bankah.

Kako to vpliva na vaše sklade?
KD Skladi upravlja KD Krovni sklad s 14 podskladi, med katerimi je tudi denarni sklad KD MM. Upravljavski tim redno spremlja delovanje posamezne banke, držav in drugih izdajateljev. Na podlagi analize smo že leta 2009 prenehali investirati sredstva podskladov v depozite Probanke in Factor banke, kljub temu, da sta nudili nadpovprečne obrestne mere. Depozite podskladov razpršimo med tiste banke, za katere mislimo, da so zaupanja vredni partnerji, večina sredstev KD MM pa je naloženih v zakladne menice evropskih držav.

 

KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o., Dunajska cesta 63, Ljubljana, upravlja KD Krovni sklad in njegove podsklade KD Galileo, mešani fleksibilni sklad, KD Rastko, evropski delniški sklad, KD Bond, obvezniški - EUR, KD MM, sklad denarnega trga - EUR, KD Prvi izbor, sklad delniških skladov, KD Balkan, delniški, KD Novi trgi, delniški, KD Surovine in energija, delniški, KD Tehnologija, delniški, KD Vitalnost, delniški, KD Indija – Kitajska, delniški, KD Latinska Amerika, delniški, KD Vzhodna Evropa, delniški, in KD Dividendni, delniški. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokumenti podskladov s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID) ter zadnje objavljeno letno in polletno poročilo krovnega sklada v slovenskem jeziku so vlagateljem v tiskani obliki brezplačno na voljo na sedežu družbe in vpisnih mestih, v elektronski obliki pa so objavljeni na spletni strani www.kd-skladi.si.

Nazaj na novice